Tech

Facilitated housing loans, applications are opened at e-Albania for the administration

Facilitated housing loans, applications are opened at e-Albania for the

Applications for soft loans for the public administration, for the year 2023, are opened, which are available for the first time online, through the e-Albania portal. 300 applicants will benefit from this relief measure, selected according to a predetermined scoring system, among three categories of administration employees: doctors of the public health system, employees of the State Police and soldiers of the Armed Forces. The time for making applications lasts 30 days.

With e-Albania, this year's applications will be fast, without queues and walking, while a new, safe and simple communication will be established, starting from sending the request, with the uploading of only one document depending of owning or not owning a real estate, accepting the application and finally returning the answer electronically to the citizens. The other innovation of this type of application is that the system itself provides preliminary information, the planting and the area of ​​the apartment that an applicant employee can benefit from, in case he is announced among the winning quotas.

Kushtet për të qenë pjesë e skemës përfituese, janë qartësuartashmë nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, duke nisur nga domosdoshmëria e të qenurit të punësuar në administratën publike, mungesa e një banese, qëndrimi në shtëpi të dëmtuaranga tërmeti apo jetesa në apartamente të vogla me numër tëmadh anëtarësh. Përjashtohen nga aplikimi, punonjësit që kanëbanesë në proces regjistrimi e legalizimi ne emër te tyre dheanëtarëve të familjes sipas certifikates familjare, si dhe të bashkëjetuesit/es, jetojnë në shtëpi me hapësira normale banimi, që kanë në emër të tyre dhe anëtarëve të familjes sipascertifikatës familjare, si dhe të bashkëjetuesit/es pasuri tëpaluajtshme dhe të luajtshme në pronësi, me vlerë mbi gjysmëne shumës së vlerës përkatëse të banesës që duan të marrin kredi. Në këtë sistem aplikimi nuk përfshihen as punonjësit, që janëaktualisht përfitues nga programet e strehimit social, vetë ata oseanëtarët të familjes, sipas certifikatës familjare, si dhe tëbashkëjetuesit/es.

Si funksionon procedura e aplikimit dhe cilat janë dokumentet elektronike që nevojiten?

Risia e këtij viti, është aplikimi online me vetëm një dokument, në portalin e-Albania, që u mundëson qytetarëve të interesuar një aplikim të shpejtë dhe të lehtë, me një procedurë që përfundon në pak minuta.

Pasi aplikantët, sigurohen se janë pjesë e fashës përfituese dhe identifikohen në kategorinë QYTETAR në portalin e-Albania, duhet të zgjedhin mes 1231 shërbimeve elektronike, atë me titull ”Aplikim për trajtimin me kredi të lehtësuar të të punësuarve në administratën publike për blerjen e banesës” https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=15809

Ndryshe nga vitet e mëparshme, kur nevojitej mbledhja e dokumenteve dhe depozitimi i tyre fizikisht, me e-Albania sot procedura është lehtësuar ndjeshëm, pasi kryhet e gjitha online duke ndjekur hapat e duhur, të përshkruar qartazi në shërbimin elektronik.

Përpara nisjes së aplikimit, qytetarët e interesuar duhet të plotësojnë formularin elektronik dhe të ngarkojnë VETËM NJËDOKUMENT, në varësi të rastit.


Pra, një aplikues që gëzon një pronë vetë ai, ose pjesëtarët e familjes së tij, përfshirë këtu edhe personin bashkëjetues duhet të ngarkojë VETËM kopjen e certifikatës së pronësisë për banesën, së bashku me rivlerësimin e saj. (Nëse ende nuk e ka dokumentin mund ta përfitojë duke përdorur shërbimin ”Aplikim për lëshim certifikate pronësie.)

Por, nëse nuk është ky rasti dhe aplikuesi e familja e tij nuk kanë asnjë pronë në zotërim, duhet të ngarkohet në formularin elektronik VETËM vërtetimi negativ nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Për tërheqjen e këtij dokumenti elektronikisht, e-Albania vjen sërish në ndihmë me shërbimin ”Aplikim për lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv për të gjithë territorin)”.

Marrëveshje noteriale për bashkëjetuesin/en (nëse ka bashkëjetues/e)

Nga ndërveprimi me regjistrat elektronikë të automjeteve, mundësohet shfaqja në formularin mjeti apo mjetet që aplikantët ose familjarët kanë në zotërim, një tjetër e dhënë e nevojshme në kuotimin dhe renditjen finale të fituesve.

The answer to the approval or rejection of the application will arrive to the applicant in the section "My messages" in his profile on the e-Albania portal. In case of approval, the applicant is notified electronically regarding the instructions for following other procedures.

Quotas of 300 beneficiaries of the soft housing loan will be divided equally between medical, police and military personnel as a support scheme for all those personnel in need of essential and safe accommodation.