Tech

FinTech in Albania, a success of Credins bank and UET

FinTech in Albania, a success of Credins bank and UET

The banking industry is already one of the most prestigious and important industries for development, social welfare in the country's economy. Considered as one of the most important employers in terms of working conditions, career development opportunities, today this industry is also considered quite popular in our country. One of the banks that today is a model of employment as well as professional development, is Credins bank. A bank that every day sees an absolute increase in its image due to the large investments it has made in its entire infrastructure in human resources, the creation of working conditions, the additional benefits it offers, etc. Another reason that ranks Credins as a successful institution is the implementation and development of internships (teaching practice),

Innovative projects are another step taken by Credins, as was the case with the launch of the FinTech master's program last year. The study program that is offered by the most famous universities in the world, came for the first time in Albania as a collaboration with one of the best universities today, the European University of Tirana. Seeing that investments in technology in the improvement of hardware and software are already a priority in the banking industry, this cooperation was seen as an alternative at the right time. At Credins, information technology, as well as the integration of finance & technology, is a continuous process that is updated with new trends. This is one of the reasons why the FinTech master program came as a necessity to find and discover new talents who love this field which, brings a lot of dynamics to the whole of its process. A professional master's program in the field of "Applied Information Technology in Finance", the purpose of which is to train current and potential future employees in the field of the latest technology in information systems.

Falë kurikulave mjaft të avancuara, të cilat ndërlidhen me standardin e atyre europiane, studentët shqiptarë kanë mundësinë të pasurojnë dijet e tyre në fushat si: IT, E-Banking, Siguria Kibernetike, Software Inxhinierike, Integrimin e të dhënave e deri tek lëndë financiare specifike të lidhura ngushtësisht edhe me sistemin bankar. Në fund të të gjithë ciklit mësimorë, studentët do të kenë përvetësuar njohuri të thelluara mbi mirëmbajtjen e sistemeve të informacionit, të bëjnë projektime dhe zhvillojnë ato. Do të jenë të aftë të menaxhojnë bazat e të dhënave dhe rrjetave kompjuterike, inxhinierimin e software-ve, e mbi të gjitha do të zgjerojnë njohuri mbi sektorin bankar. Një staf pedagogjik mjaft i kualifikuar i UET-it, programe mësimore metodologjia e të cilave ofrojnë njohuri të thelluara, e bëjnë FinTech tashmë një degë mjaft të pëlqyer. E konsideruar si një fushë me shumë vlerë në të gjithë botën, ky program vjen për studentët si një mundësi për ta zhvilluar karrierën e tyre në një nivel shumë profesional. Rëndësia e këtij programi master, kohëzgjatja e të cilit është 2 vjet, qëndron edhe në avantazhet financiare mjaft fleksibël dhe lehtësuese që ofron. Bursë 50% të pagesës vjetore për secilin vit të masterit, e cila mbulohet nga Credins bank. Praktikë mësimore e paguar nga banka, minimalisht për 6 muaj në secilin vit. Në këtë kuptim, përveç praktikës së tyre mësimore studentët me preformancën më të lartë, do të kenë mundësi edhe të paguhen, një praktikë shpërblyese kjo dhe motivuese e Credins bank. Tashmë shumë studentë që kanë përfunduar këtë program studimor, janë pjesë e skuadrës Credins. Gjithashtu studentët përfitojnë trajnime dhe çertifikata kualifikuese në fushat si: komunikim efektiv, zgjidhje e konflikteve dhe problematikave, menaxhim i kohës, menaxhim i projekteve, etj, të cilat ofrohen nga banka me mentorët më të mirë. Trajnimet online në platformën Credins LMS (Learning Management System) janë disa nga mundësitë alternative që banka ofron. Credins renditet sot si një nga institucionet prestigjoze që përveç zhvillimit të karrierës, ofron një mjedis komod dhe modern, duke bërë që punonjësit të japin gjithmonë maksimumin e tyre në punë.

Over the years Credins bank is one of the most important investors in the field of education, which from time to time in different forms has its special contribution. Credin's objective is to invest in Albanian youth so that they can express their potential in every field to become elite citizens, for the benefit of themselves and their country.