Stil jete

The role of luck in our lives

The role of luck in our lives

Analyzing the history of the Earth since ancient times, geneticist and molecular biologist , Sean Kerroll , describes in his new book a series of unfortunate but fortunate events that have occurred in human history , allowing for its random origin and its random development or .

Taking the "revolutionary" ideas presented by the French biologist Jacques Mono in his book "Chance and Necessity " written in the 1970s , Carroll emphasizes the role of chance or fate in our existence in this world , as at the individual level and at the species level.

The first random event described by Carroll as a true apocalypse is the collision of an asteroid with our planet , which occurred about 60 million years ago, between the Cretaceous and Paleogene periods. The tracks show that the strong collision must have happened near the Gulf of Mexico, but its consequences were catastrophic all over the planet .

A rock thrown in all directions, the fall of solid material over North America, a shower of fiery meteors , the production of fumes and vapors that reduced the radiation of the Sun for many years . , increasing CO2 levels in the atmosphere , and above all very serious consequences for the existence of living things.

This event is attributed to the extinction of the dinosaurs , the extinction of plant species, birds and many planktonic species . However, comments Kerroll , regardless of the catastrophe , someone still managed to survive: a subgroup of mammals that, by chance or fate , had the opportunity to evolve .

After its catastrophe, our planet has undergone other profound transformations , which have not killed our ancestors, despite profound climate changes, displacement of tectonic plates (including the Indian one ), and the disappearance or appearance of new species.

Pra ne jemi këtu rastësisht, përfundon Kearroll, që duke iu afruar kohëve tona, rrëfen udhëtimin kulturor që e nxiti Darvinin të imagjinonte se si speciet e reja mund të formoheshin dhe të mbijetonin me kalimin e kohës. Për të formuluar një teori evolucionare të bazuar në përzgjedhjen natyrore dhe në marrëdhënien komplekse dhe të rastësishme midis organizmave dhe mjedisit, për të ishin thelbësore jo vetëm vëzhgimet dhe materialet e mbledhura në udhëtimin me anijen Beagle, por edhe studimet dhe eksperimentet e tij personale.

Vëzhgimet e tij të gjata dhe të sakta të llojeve të kafshëve dhe bimëve e lejuan të imagjinonte natyrën e rastësishme të variacioneve në bashkësitë e mëdha të organizmave. Sipas Darvinit, probabiliteti luan një rol të rëndësishëm në shfaqjen e përzgjedhjes natyrore, duke eliminuar kësisoj çdo lloj nevoje për një ndërhyrje hyjnore.

Vetëm një shekull më vonë, biologët identifikuan në molekulën e ADN-së, përgjegjëse për informacionin gjenetik, mundësinë e gabimeve të rastësishme në strukturën dhe funksionimin e saj. Mutacionet në trashëgiminë e informacionit për të jetuar të transmetuara nga prindërit te fëmijët prodhojnë me kalimin e mijëvjeçarëve, një pemë gjenealogjike komplekse dhe

të artikuluar të gjitha specieve që aktualisht kanë mbijetuar, dhe që të gjitha kanëevoluar:mutacioni molekular dhe përzgjedhja natyrore, janë mënyrat përmes së cilave rastësiae lejon ose jo jetën në Tokë.

Një ngjarje tjetër aksidentale ka të bëjë me origjinën e jetës së secilit prej nesh:takimi i rastësishëm i një qelize germinale mashkullore dhe femërore në procesin e fekondimit, që pasohet nga një zhvillim kompleks embrional dhe më pas një jetë e rritur.

Shpërndarja rastësore e informacionit gjenetik të mbyllur në kromozomet e vezëve dhe spermës, shkëmbim i rastësishëm i pjesëve midis kromozomeve në maturimin e qelizave germinale, mutacionet e rastësishme në ADN, rastësia e shkrirjes midis asaj veze dhe asaj spermatozoidet na bëjnë që të gjitha unikë brenda species sonë.

Kjo gjë nuk është gjithmonë e favorshëm për ne:anomalitë kromozomike dhe mutacionet në trashëgiminë e trashëguar nga prindërit, mund të shkaktojnë sëmundje serioze ose ta bëjnë të pamundur zhvillimin embrional. Këtyre i shtohen mutacionet që ndodhin gjatë jetës, edhe për shkak të kushteve të dëmshme mjedisore, rastësisë ose zakoneve të këqija.

Këto mund të aktivizojnë mekanizmat e shfaqjes së tumorit, të nxjerrin gjenet jashtë kontrollit, të aktivizojnë ose çaktivizojnë kontrollet mbi funksionimin e proteinave thelbësore. Por çdo mutacion, përfundon Kerroll, është në vetvete një produkt i pashmangshëm dhe i padëshirueshëm i të qenit gjallë.

Madje edhe sëmundjet kancerogjene, janë shpeshherë pasojë e fatit për të qenë më gjatë gjallë. Një bisedë kurioze, e imagjinuar nga Kerroll midis shkencëtarëve si Mono, shkrimtarëve si Kamy dhe Vonegut, humoristëve si Idëll dhe Maher, na lejon që ta ndajmë humorin dhe sensin e përbashkët”, duke theksuar rolin e rastësisë mbi mënyrën se si mund their personal lives had gone , with the dangers and vicissitudes of existence.

Fate and misfortune are often intertwined between them , but Mono emphasized in his above - mentioned book: " Finally, Man knows that he is alone in the indifferent infinity of the Universe from which he came out by chance . " / Galileo

*This article was published by Bota.al and reposted by Tiranapost.al