Stil jete

One night as long as 1,000 months. What should you know about the Night of Qadr?

One night as long as 1,000 months. What should you know about the Night of Qadr?

The night of Qadr is known as the night when the Qur'an was revealed to the earth. According to the Islamic religion, on the third ten days of Ramadan is the Night of Qadr and fasting on this day is worth 1000 months or approximately 84 years.

The specialty of this night lies in the descent of the word of God through the prophet Muhammad for all mankind.

Some say that the Night of Qadr during this Ramadan is on April 5, a Friday.


The Night of Qadr is a very special night for Muslim believers. Prayers and forgiveness on this day determine the fate and blessings of the coming year. It has already become a tradition that not only the practitioners of the Islamic religion fast on this day, but also other people in all countries of the world.

God singled out and raised this night above others because of the fact that in the Qur'an there is a special surah with this name, surat al-Qadr.

The first verses that came down on this night were those that gave value to education and knowledge, defining Islam as a religion that requires and obliges knowledge.

The revelation of the first sura of the Qur'an took place in the cave of Sira on this night and they were: "Recite in the name of your Lord, who created everything."

Why is it called the night of Qadr?

This night, in itself, has several meanings and not only the good things it brings. One of the basic meanings is that it is known as a glorious night, beginning with the great determinations.

It is also a prosperous night with a lot of kindness. Its benefits are manifold. In this night, risk, prosperity and good things are placed on earth.

Starting from the night of Qadr of the year until the same night of the next year, the issues of man on earth are named. It is a night that has less suffering in the whole world. It is a night of special status for the miracles and goodness it contains.

Predestination is one of the meanings of this night. This means that tonight it is decided what will happen until next year. Another meaning of the Night of Qadr is tribulation, as the world is tribulated by the great number of angels descending to earth.

What happens on the night of Qadr?!

"We sent it (the Qur'an) down on the night of Qadr. And what made you know what the night of Qadr is? The night of Qadr is more important than a thousand months! With the permission of their Lord, on that night the angels and the spirit (Jibril) descend for every matter. What God decrees is peace until the dawn of the morning" Al-Qadr 1-5.

Her favors are endless and blessings follow us until next year.

In this night, the lifespan of people is determined. It is determined where they are destined to go. Risk, supply and scarcity are defined. Who will perform the Hajj is determined precisely on this night.

Në këtë natë zbresim me mijëra engjëj dhe vetë Xhibrili zbret në tokë. Allahu këtë muaj dhe këtë ditë e ka zbritur këtë për të shpërblyer dhe për të adhuruar. Pra, në këtë natë përcaktohet fati i krijesave.

Ajo është një natë, të cilën Zoti e ka përzgjedhur për ta mbushur me madhështi dhe mirësi të veçanta. Siç thuhet në Kuran, kjo është një natë më e vlefshme se njëmijë muaj. Në të engjëjt e Zotit, të kryesuar nga Xhebraili, zbresin në dynja dhe në të përcaktohet fati i një viti për çdo njeri, si edhe ajo që është një natë e bereqetshme dhe e mbizotëruar nga paqja, deri në agim.

Thuhet se në Natën e Kadrit u njoftohet engjëjve ajo që do të ndodhë vitin e ardhshëm.

U quajt Kadër, sepse kjo është një natë e lartë tek i Madhi Zot dhe se në të falen gjynahet më së shumti dhe mbulohen të këqijat, pra kjo është natë e Magfiretit-mëshirës. Dijetarët islamë e quajtën “festë ndër më të respektuarat, natë e paqes, e mirësisë së përgjithshme, e shpërblimit të pashembullt”.

Njëra prej madhështive të kësaj nate është edhe hapja e dyerve të qiejve për të pranuar lutjet e atyre që i drejtohen Zotit të tyre që t’u zgjidhur hallet, për t’u larguar vështirësitë dhe për t’u sjellë gëzim.

Kjo natë është më e mirë dhe më e vlefshme se një mijë muaj të tjerë. Dhe 1000 muaj bëjnë 83 vjet e 4 muaj.

A është e përcaktuar nata e Kadrit?

Pavarësisht rëndësisë së saj, është i njohur fakti se Nata e Kadrit nuk është saktësisht e përcaktuar. Opinionet e dijetarëve në lidhje me të kanë qenë të shumta, por ekziston një konsensus i përgjithshëm, sipas së cilit Nata e Kadrit gjendet në një nga dhjetë netët e fundit të Ramazanit dhe me shumë mundësi në një nga dhjetë netët teke të tij. Shumë besimtarë ndihen të intriguar nga fakti i fshehjes së kësaj nate.

Përse Zoti nuk e ka bërë qartësisht të ditur atë?

Përse ajo është mbajtur e fshehtë dhe besimtarët janë urdhëruar ta kërkojnë atë në një nga dhjetë netët e fundit të Ramazanit?

Zoti e ka fshehur atë njësoj siç ka fshehur pranimin e veprave të adhurimit, në mënyrë që të kryejmë sa më shumë prej tyre. Ai e ka fshehur pranimin e lutjeve në mënyrë që ne të mos i neglizhojmë ato, por të përpiqemi të kryejmë sa më shumë të tilla. Ai e ka fshehur pranimin e pendimit tonë, në mënyrë që ne të jemi gjithnjë në gjendje pendimi. Zoti e ka fshehur prej nesh emrin e Tij më të madh, përmes të cilit është e mundur përmbushja e çdo lutjeje, në mënyrë që ne të mos i neglizhojmë emrat e tjerë të Tij, por të thellohemi në meditimin e tyre dhe në lutjen e Zotit me to.

Çfarë duhet të bëjë një besimtar Natën e Kadrit?

Një besimtar, Natën e Kadrit falet dhe adhuron, lutet dhe kërkon. Bën sadaka dhe nuk resht së adhuruari këtë natë. Ai adhuron duke shpresuar tek i madhi Zot dhe te falja e tij, atij do t’ia falë Allahu gjynahet dhe kjo është begati e madhe për besimtarin.

Të bëjë sa më shumë dua (lutje).

Të pendohet për mëkatet dhe të kërkojë mëshirë nga i Madhi Zot.

Të shtojë të përmendurit dhe të madhëruarit e Allahut dhe falënderimet.

To make salawat, mention of the prophet.

Give alms as much as you can.

To guard against the sins of the limbs, hands, feet, eyes, ears, etc.

Pray voluntary prayer and night prayer more than usual.

The Night of Qadr is a night of forgiveness and reward, goodness and prosperity, there is no way it is not worth a thousand months.

Be thankful that you achieved this prosperous night again this year, Kadër.

*taken from Noa.al