Stil jete

Ethical dilemmas when deciding "what is true"

Ethical dilemmas when deciding "what is true"

The challenge of deciding "what is true" in the online environment is fraught with ethical dilemmas. The complexity begins with a fundamental question: whose responsibility is it to determine the truth?

Anyone can argue that this responsibility belongs to every individual. After all, part of being an independent human being is exercising discernment and critical thinking. However, the digital age has significantly increased the volume and speed of information. This means that even individuals most capable of discerning the truth can be fooled, or even deceived. This makes it increasingly difficult to always determine what is true and what is not.

Should this responsibility fall on the platforms that distribute the information? Given their role in facilitating the spread of articles and the technical capabilities they possess, platforms certainly have a role to play in preventing the spread of misinformation. However, the proposition that private companies should become the arbiters of truth raises significant ethical and practical challenges.

To begin with, platforms, by their very nature, are driven by profit motives and their algorithms are designed to maximize user engagement, which does not necessarily align with the goal of promoting information that is true. Additionally, the sheer scale and diversity of content flowing through these platforms makes it impossible to manually review and verify all information. Thus, they rely on algorithms and automated systems that, although improved over time, are not perfect at distinguishing truth from falsehood.

Moreover, giving platforms the power to decide "what is true" raises serious concerns about potential bias and misuse of that power. Given their global reach, decisions made by a handful of technology companies in Silicon Valley can have a major impact on public discourse and access to information worldwide. There is a danger that the platforms will have too much influence on what is seen and heard, giving more resonance to some points of view while leaving others unheard.

Then there is the problem of government involvement. Should governments step in to regulate truth and lies on the Internet? On the face of it, it seems like a reasonable proposition, given that governments are traditionally responsible for protecting the public good. However, government control over the truth can be a problem, leading to censorship and the stifling of dissent, especially in countries where protections for freedom of speech are weak.

Edhe përfshirja e organizatave që kontrollojnë faktet, ndonëse e vlefshme, nuk është pa pengesa etike. Ndërsa ata luajnë një rol të rëndësishëm në luftën kundër dezinformatave, puna që bëjnë ndonjëherë mund të jetë polarizuese. Kontrolluesit e fakteve mund të shihen si partiakë ose të njëanshëm, veçanërisht kur vlerësimet e tyre bien ndesh me bindjet e forta ose pikëpamjet politike të grupeve të caktuara. Kjo mund të minojë besueshmërinë e tyre dhe madje të nxisë ndarje të mëtejshme.

Në fund të fundit, të vendosësh “çfarë është e vërtetë” në peizazhin digjital është një përgjegjësi e përbashkët që përfshin individë, platforma, qeveri dhe entitete të tjera si organizatat që kontrollojnë faktet. Çdo palë e interesuar sjell në tryezë pikat e forta, kufizimet dhe dilemat e veta etike.

Rruga për të ecur përpara mund të jetë në pranimin e këtyre dilemave dhe nxitjen e dialogut ndërmjet palëve të interesuara. Mund të zhvillohen udhëzime dhe norma etike të sjelljes që respektojnë parimet e fjalës së lirë, promovojnë transparencën dhe llogaridhënien dhe synojnë të mbrojnë publikun nga dëmi. Zgjidhjet teknologjike mund të projektohen për t’i dhënë përparësi vërtetësisë dhe kundërvënë keqinformimit, duke pranuar gabueshmërinë e këtyre sistemeve. Legjislacioni mund të hartohet për të siguruar llogaridhënie dhe drejtësi pa rënë në censurë të panevojshme.

Në këtë rrjetë të ngatërruar të përcaktimit se “çfarë është e vërtetë”, sfida nuk ka të bëjë thjesht me ndarjen e fakteve nga sajesat. Bëhet fjalë për lundrimin mes dilemave etike, pajtimin e interesave që bien ndesh mes tyre, dhe përpjekjen për të mbështetur vlerat mbi të cilat qëndron një shoqëri demokratike dhe e informuar. Dhe kjo, në të vërtetë, nuk është një detyrë e thjeshtë.

Udhëtimi ynë për të zbuluar “çfarë është e vërtetë” ka të bëjë më shumë sesa thjesht luftën ndaj dezinformimit dhe mbrojtjen e lirisë së fjalës. Bëhet fjalë për të rimenduar se si bashkëekzistojmë në një botë të ndërlidhur në mënyrë dichitale, ku vijat ndarëse mes realitetit dhe virtuales bëhen gjithnjë e më të zbehta, dhe ku informacioni mund të jetë një mjet për iluminuar mendjet, por edhe për t’i manipuluar ato.

Mbërritja e epokës dixhitale na i ka sfiduar mënyrën se si kemi kuptuar tradicionalisht shumë koncepte themelore, të tilla si privatësia, pronësia dhe e vërteta. Por ndoshta më e rëndësishmja, ajo na ka sfiduar ne, si shoqëri, të rishikojmë vlerat tona, sistemet tona dhe përgjegjësitë tona ndaj njëri-tjetrit në këtë kontekst të ri.”

Në rastin e kërkimit të së vërtetës, mbeten pyetje të thella për t’u ngritur dhe që kërkojnë përgjigje: Si të krijojmë një mjedis dixhital i cili inkurajon shpërndarjen e informacionit të saktë, duke respektuar parimet e fjalës së lirë? Si të mbrohemi nga manipulimi i opinionit publik, pa zëra apo “perspektiva” mbytëse? Si ta pajtojmë nevojën për shpejtësi dhe efikasitet në moderimin e përmbajtjes online, me nevojën për drejtësi, transparencë dhe llogaridhënie?

One thing becomes clear: the answer is unlikely to come from any single actor or approach. It will require a multifaceted collaborative effort that engages all stakeholders – from individual users to technology companies to government entities and organizations.

For us, as individual users, this will mean cultivating a strong sense of Media and Digital Literacy, which includes not only the ability to use digital tools, but also to critically evaluate and share information with responsibility. It means always remaining vigilant, recognizing our own biases and biases, and taking the time to verify before sharing.

For tech companies, it will mean innovating in ways that don't just drive user engagement and revenue. It will mean continually refining algorithms to counter the spread of misinformation, developing and enforcing strong and transparent content moderation policies, and holding them accountable for the role they play in shaping public discourse.

For governments, it will mean creating a regulatory framework that strikes the right balance – one that protects against harm and upholds democratic values, without stifling innovation or infringing on free speech. It means listening, understanding and evolving along with the digital space, rather than trying to confine it within pre-digital parameters.

And for organizations, including fact-checkers and research institutions, it will mean contributing their expertise, playing a role in educating the public and holding all stakeholders accountable. It will mean walking the tightrope between objectivity and bias, all while under the scrutiny of a highly partisan, often skeptical public eye.

One thing should be clear: there are no easy answers. The question of who decides "what is true" is as complex as it is consequential. However, it is a question we cannot avoid. The trials and tribulations of this digital age have proven that the pursuit of truth is not just an intellectual exercise, but a fundamental pillar upon which our societies rest. In the face of these challenges, we must not let this pillar collapse.

This is the task that awaits us. It is a very difficult task, it takes a lot of effort no doubt, but it is something that we must undertake collectively and with unwavering determination. Because in the end, the question is not just who decides "what is true". It's about how we, as a society, navigate this new world where truth is not just a matter of fact, but a matter of survival.

*This article was published by Bota.al and reposted by Tiranapost.al