Aktualitet

Point by point, the last 40 changes to the Highway Code

Point by point, the last 40 changes to the Highway Code

The Road Code was subjected to important changes which were voted yesterday in the Parliament. From the extension of the validity of the driving license to the penalties according to the violations. You can find them all below.

40 changes to the Highway Code:

A prison sentence is removed when driving after the police have suspended you and taken the documentation. Only a fine from ten thousand to forty thousand lek is foreseen, as well as revocation of the license.

Car inspection every 2 years, it was every year

Inspection after 3 years for new cars

Inspection every 1 year for taxis, driving schools, passenger transport;

An advisory measure is introduced, without a fine, with reflection in the system.

Kush përsëritet shkeljen pasi është këshilluar, gjobë në kufirin maksimal.

Rikthim në autoshkollë nga e para të shoferëve që u anulohet patenta nga heqja e pikëve.

Rritje e afatit për ndryshimin e pronësisë së mjetit deri në 30 ditë.

Heqje e afateve të pritjes për humbje/vjedhje dokumente ose targës nga 15-30 ditë.

Drejtuesi i mjetit merr targën ose dokumentet e reja menjëherë sapo të paraqesë vërtetimin denoncimit të humbjes apo vjedhjes së dokumenteve.

Kushdo të qarkullon me mjet në rastet e humbjes, vjedhjes apo shkatërrimit të lejes së qarkullimit, gjobë nga pesë mijë deri në njëzet mijë lekë dhe ndalim të mjetit.

Kalimi direkt nga kategoria B, pas tre viteve, te kategoria D1 (mosha minimale 21 vjeç) dhe më pas te kategoria D (mosha minimale 24 vjeç).

Rritje e afatit të vlefshmërisë së kalimit të testit të teorisë nga 6 në 12 muaj.

Afati vlefshmërie për patentat D1, D1E, D dhe DE nga 3 vjet që ishte bëhet 5 vjet për personat 65 vjeç e lart.

Afat vlefshmërie për patentat D1, D1E, D dhe DE ishte për moshat 60 vjeç e lart, bëhet 65 vjeç e lart.

Tejkalimi i kufijve minimalë dhe maksimalë të shpejtësisë me jo më shumë se 10 km/orë, gjobë nga një mijë deri në tre mijë lekë.

Kush tejkalon kufijtë maksimalë të shpejtësisë me më shumë se 10 km/orë dhe jo më shumë se 30 km/orë, gjobë nga dy mijë deri në katër mijë lekë.

Tejkalimi i shpejtësisë me më shumë se 30 km/orë por jo më shumë se 50 km/orë jashtë qendrave të banuara dhe më shumë se 20 km/orë, por jo më shumë se 40 km/orë në qendrat e banuara, gjobë nga pesë mijë deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë. Pezullim i lejes së drejtimit nga një deri në tre muaj, si dhe e heqje e pikëve.

Tejkalimi i shpejtësisë për më shumë se 50 km/orë jashtë qendrave të banuara dhe më shumë se 40 km/orë në qendrat e banuara, me gjobë nga dhjetë mijë lekë deri në njëzet mijë lekë, pezullim të patentës 3-6 muaj dhe heqje e pikëve.

Kush përsërisin një nga shkeljet tejkalimit të shpejtësisë brenda dy viteve, do t’u pezullohet patenta nga 8 deri në 18 muaj.

Kushdo parakalon në mënyrë të gabuar, gjobë nga pesë mijë deri në dhjetë mijë lekë, ishte 2-6 mijë lekë.

Parakalimi në mënyrë të gabuar, kur shkakor aksident, përveç gjobës, hiqen pikën në lejen e drejtimit.

Kush përsëritet shkeljen e parakalimit të gabuar brenda një viti, ndëshkohet me dyfishin e gjobës dhe me pezullim të lejes së drejtimit për një muaj.

Drejtuesi i mjetit do ndëshkohet me gjobë nga një mijë deri në tre mijë lekë, nëse konstatohet se në mjetin që ai drejton ka pasagjerë që nuk kanë vendosur rripin e sigurimit.

Shoferët që përdorin telefon, gjobë nga pesë mijë deri në pesëmbëdhjetë mijë lekë.

Shoferët që përsërisin 3 herë brenda vitit shkeljen e përdorimit të telefonit, do t’u hiqet patenta 3 muaj si dhe pikët.

Shoferët që kapen në gjendje të dehur, gjobë deri në 40 mijë lejë, heqje e patentës deri në dy vjet,heqje të të gjitha pikëve, procedim penal dhe kthim në atoshkollë.

Kush konstatohet se ka parkuar tre herë në mënyrë të gabuar brenda vitit, sidomos në trotuar, do të hiqen pikë në patentë, përjashtohen mjetet autoveturë, gjatësia e të cilave nuk e kalon kuadratin e sinjalizuar për parkim.

Punonjësit e policisë duhet të pajisur me certifikatën profesionale policore për drejtimin e mjeteve.

30 Kushdo që drejton mjetet e policisë pa lejedrejtimin përkatëse, por i papajisur me certifikatën profesionale policore, gjobë deri në dhjetë mijë lekë

Kush shkakton aksident me vetëm dëme materiale, për shkak mosrespektimi i përparësisë, humbet pikët në patentë.

Prodhimi dhe shpërndarja e materialeve didaktike për sigurinë rrugore dhe aftësimin e njohurive teorike e praktike, gjobë nga pesëdhjetë mijë lekë deri në njëqind mijë lekë.

Personeli policor duhet të pajiset me një certifikatë profesionale policore, për drejtimin e mjeteve të shërbimit.

Kush lëviz pa kaskë mbrojtëse me mjet me dy rrota, gjobë nga një mijë deri në tre mijë lekë, ishte pesëqind deri në një mijë e pesëqind lekë.

Drejtuesit e motoçikletave duhet të mbajnë një jelek fosforeshent.

Motorcycle drivers without phosphorescent vests, with a fine from one thousand to three thousand lek.

Whoever does not respect the obligation to stop in the event of an accident, when it does not constitute a criminal offense, will be fined ten thousand to fifteen thousand lek, and the points will be deducted. It was a fine, from two thousand to six thousand lek and with the suspension of the driving license from 6 to 12 months.

Whoever does not respect the obligation to stop in the event of an accident, when the accident has had consequences, will be prosecuted according to the criminal law.

The circulation of electric skates is allowed on the road where cars pass.

Notification of violations and decisions are also sent to offenders by electronic notification.