Aktualitet

New measures to enter Kosovo starting today!

New measures to enter Kosovo starting today!

The increase in cases of coronavirus in recent days has led the Government of Kosovo to tighten anti-Covid measures. These measures will take effect today and will be valid until February 4.

New anti-COVID rules:

Every person entering the Republic of Kosovo must possess one of the following evidence:

2.1 Certificate of vaccination with three (3) doses (or with one dose of Janssen vaccine and booster dose) against COVID-19;

2.2 Two-dose (or one-dose Janssen) vaccination certificate against COVID-19, together with a negative RT-PCR test for COVID-19, not earlier than 48 hours before departure (for air passengers) or 48 hours before arrival at the border point (for those entering by land).

3.
From the request to possess any of the evidences according to point 2.1 to 2.2 are released:

3.1 Persons who enter Kosovo through the airport or through land border points and leave Kosovo (transit) within three (3) hours through the airport or land border points, provided that at the entrance I sign the declaration that it will leave Kosovo within three ( 3) hours and that the exit at the border point is different from the border entrance;

3.2 Personat,tëcilëtpunojnësitransportuesprofesionist(vozitës),mekusht që të respektojnë protokollin për transport ndërkombëtarë për mbrojtje nga COVID-19;

3.3 Shtetasit e Republikës së Kosovës që kanë dalë jashtë Kosovës në 12 orët e fundit;

3.4 Qytetarët e huaj, të cilët kalojnë nëpër Kosovë përmes transportit të organizuar me autobus ose me linjë të rregullt ndërkombëtare, transit, me kusht që të nënshkruhet deklarata se do ta lëshojnë territorin e Kosovës brenda pesë (5) orësh;

3.5 Diplomatët e huaj, të akredituar në Kosovë dhe pjesëtarët e trupave të KFOR;

3.6 Personat nën moshën dymbëdhjetë (12) vjeçare;

3.7 ShtetasiteRepublikëssëKosovësqënukikanëdydozatëvaksinësjanë
të detyruar të kryejnë karantinim shtëpiak për një periudhë prej shtatë
(7) ditësh që nga hyrja në territorin e Republikës së Kosovës;

3.8
Personatmedëshmimjekësorengamjekuspecialistifushëspërkatësese kanë kundërindikacione dhe janë të liruar nga vaksinimi. Personat e tillë duhet të paraqesin testin RT-PCR negativ për COVID-19, të administruar jo më herët se 48 orë para nisjes (për udhëtarët që hyjnë në rrugë ajrore) ose 48 orë para mbërritjes në pikën kufitare (për ata që hyjnë në rrugë
tokësore).

3.9 Personat nga mosha 12 vjeçare deri në moshën 16 vjeçare duhet të
posedojnë testin RT-PCR negativ jo më të vjetër se 48 orë.

C. [Mbrojtja dhe siguria në punë]

4. Të gjithë punonjësit e institucioneve publike, ndërmarrjeve publike qendrore e lokale, i bizneseve private, organizatave, si dhe subjektet tjera, duhet të posedojnë një nga dëshmitë e mëposhtme, në mënyrë që t’ju lejohet hyrja në ambientet e punës:

4.1 Certifikatën e vaksinimit me më së paku dy doza ose një dozë të vaksinës Janssen kundër COVID-19;

4.2 Personat me dëshmi mjekësore nga mjeku specialist i fushës përkatëse se kanë kundërindikacione dhe janë të liruar nga vaksinimi, duhet të

posedojnë testin RT-PCR negativ për COVID 19 jo më të vjetër se një javë;

5. Nëpunësi më i lartë administrativ, apo pozita ekuivalente, institucioneve publike, private, si dhe subjektet tjera, është i obliguar të caktojë një apo më shumë persona përgjegjës që do të kontrollojnë posedimin e ndonjërës nga dëshmitë e cekura në pikën 4.1 deri 4.2.

6. Punëdhënësit publik e privat, si dhe subjektet tjera obligohen që mbështetur në nevojat dhe natyrën e punës së tyre, të identifikojnë dhe të përcaktojnë stafin esencial, si dhe të organizojnë punën vetëm me këtë staf.

7. Punëdhënësit publik dhe privat, si dhe subjektet tjera udhëzohen të krijojnë kushtet për kryerjen e detyrave të punës nga shtëpia për punëtorët që nuk janë staf esencial, sipas nevojave të punëdhënësit.

Ç. [Masat e përgjithshme të mbrojtjes dhe higjienës]

8. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera, të mbajnë dezinfektues për duar dhe një sasi të maskave në vende të qasshme në hyrje të objektit si dhe në ambientet e brendshme.

9. Obligohen institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera që në hyrje të çdo objekti të vendosin shenja të dukshme të rregullave të sjelljes për mbrojtje nga COVID-19, përfshirë shenjën e ndalimit të hyrjes në objekt pa maska, respektimin e distancës prej një (1) metër dhe shenja promovuese për vaksinim sipas dizajnit të Ministrisë së Shëndetësisë.

10. Obligohen përgjegjësit e institucioneve publike e private dhe subjektet e tjera që të kryejnë dezinfektimin dhe ajrosjen e hapësirave të mbyllura.

11. Bartja e maskës duke mbuluar hundën dhe gojën është obligative në të gjitha rastet, përveç:

11.1 Gjatë ngasjes së automjetit vetëm, apo kur në automjet janë prezentë ekskluzivisht anëtarët e ngushtë të familjes;

11.2 Gjatë vrapit, çiklizmit dhe ushtrimeve fizike; 11.3 Gjatë ngrënies apo pijes.

12. Ndalohet hyrja në ambientet e mbyllura pa maskë.

13. Obligohen të gjitha institucionet publike e private, si dhe subjektet tjera që të caktojnë një punonjës që do të monitorojë zbatimin e masës të përcaktuar në pikën 12 dhe posedimin e dëshmive sipas pikës 4.1 dhe 4.2.

D. [Kufizimi i qarkullimit]

14. Kufizimi i qarkullimit të qytetarëve do të jetë nga ora 22:00 deri në ora 05:00, përveç:

14.1 Rasteve të natyrës urgjente (për të kërkuar ndihmë mjekësore, blerje të barnave, për të ofruar kujdes ose ndihmë mjekësore, për të shmangur dëmtimin ose për t’i shpëtuar një rreziku lëndimi);

14.2 Qarkullimit për personelin shëndetësor, të sigurisë dhe operatorët që kryejnë punë apo shërbime publike;

14.3 Personelin e ndërrimit të natës të operatorëve ekonomikë që sigurojnë funksionimin e zinxhirit të furnizimit (përfshirë transportin e mallrave/shërbimeve), por me kusht që të pajisen me leje të veçantë nga sistemi EDI i Administratës Tatimore të Kosovës;

14.4 Personat të cilët ofrojnë dëshmi se duhet të jenë në aeroport gjatë orarit të kufizimit të qarkullimit, për shkak se kanë për të udhëtuar përmes aeroplanit;

14.5 Persons to whom a special temporary permit is applied issued by the Emergency Operational Center of the Ministry of Internal Affairs, according to point 16, due to the necessity of circulation during curfew.

15. Employers are obliged to ensure that their employees who are subject to the restriction from point 14 have enough time to travel to their apartments.

16. The Emergency Operations Center of the Ministry of Internal Affairs may issue a special permit for persons who provide sufficient evidence of the need to temporarily extend the time limit.

Tiranapost.al