Aktualitet

Applications are opened for the police school, these are the criteria that must be met

Applications are opened for the police school, these are the criteria that must

Starting September 16th, applications will be opened the next day for all candidates who want to attend the General Patrol Police School. The State Police has published the notice stating that applications must be submitted to the Local Police Directorate in the district where the applicant has permanent residence.

500 trainees is the admission quota in the Vocational College of Police Training in the Security Academy for the academic year 2021-2022 is 500 trainees, of which 1.9% from minorities. At the end of the competition process, the winning trainees will study at the Higher Vocational College "Police College" for "General Patrol", at the Security Academy.

Read the Application criteria below:

The criteria that the applicant must meet to attend studies at the Basic Police School for "General Patrol" are:

a) be an Albanian citizen;
b) has completed secondary education and is up to 30 years old;
c) be not less than 170 cm long for men and not less than 160 cm for women;
ç) not to be expelled from the State Police, other national security structures or to have been removed from the civil service;

d) have full capacity to act;
dh) to be in good health and physically fit to perform the task;
e) not to have been convicted by a final court decision, for committing a crime or for committing an intentional criminal offense;

ë) to have evidence of the ability to drive a type B vehicle;

f) be provided with a certificate of reliability (procedure performed at the stage of
final verification);

Documentation required for application:

The applicant must submit the following documentation:

a) Motivated request, stating the reasons for admission to the State Police
b) application form and authorization to provide documentation;
c) photocopy of the identity card;
ç) official document certifying the completion of secondary education;

d) photocopy of the proof of driving ability of the vehicle type "B";
dh) certificate of judicial status (issued by the police structure where the application is made)
e) family certificate (issued by the police structure where the application is made)
ë) certificate from the court;

f) certificate from the prosecution;
g) forensic report;
gj) Photocopy of work book or certificate that attends higher education (if available);
h) Mandate-payment of the application fee (1,000 new ALL);
Proof of criminal record and family certificate are issued by the police structures where the application is made.

The medical examination and the analysis that proves that you are not a narcotics user are procedures that are performed in the stage of the health examination. Also, the verification of credibility is done by the structures of the local police where the applicant has completed the application.

REVIEW OF DOCUMENTATION AND COMPLAINT PROCESS

The deadline for reviewing and verifying the documentation is 10 working days from the closing of the application deadline.

Aplikanti, që nuk plotëson kriteret dhe nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të aplikimit, skualifikohet duke u njoftuar me shkrim nga struktura e Burimeve Njerëzore.

Aplikanti ka të drejtën e ankimit tek Drejtori i Policisë Vendore, brenda 2 ditëve nga data e njoftimit të përgjigjes. Drejtori i Policisë Vendore shqyrton dhe kthen përgjigje brenda 5 ditëve nga data e marrjes së ankesës.

FAZAT E KONKURRIMIT

Aplikanti që kualifikohet për të vazhduar procesin e pranimit në Akademinë e Sigurisë, i nënshtrohet fazave të mëposhtme të konkurrimit:

– Testimi me shkrim;

– Testimi i aftësive fizike;

– Intervistë me gojë, ushtrime vlerësuese dhe testim i aftësive të të shkruarit;

– Testimi psikologjik;

– Kontrolli shëndetësor;

– Marrja e shenjave të gishtave;

– Verifikimi përfundimtar i aplikantit që përkon me pajisjen me vërtetimin e besueshmërisë.

Procesi i ankimimit realizohet pas çdo faze konkurrimi, brenda dy ditëve nga Komisioni i Apelimit i ngritur në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Aplikanti skualifikohet në rastet e mëposhtme:

a) nuk kalon testimin me shkrim;
b) nuk kalon testimin e aftësive fizike;
c) nuk kalon testin psikologjik;
ç) nuk paraqitet në kohën e caktuar në një nga fazat e testimit;

d) ka deklaruar të dhëna të rreme apo ka paraqitur dokumente të falsifikuara;
dh) pas procesit të verifikimit përfundimtar, rezulton se ai është dënuar me vendim gjykate
të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo të një kundërvajtje penale me dashje;

e) rezulton përdorues droge;
ë) rezulton të ketë varësi nga alkooli;

f) nuk kalon kontrollin shëndetësor ose gjatë këtij kontrolli evidentohen tatuazhe në pjesët e dukshme të trupit, diagnostikohet me sëmundje ngjitëse HIV, Hepatit B dhe Hepatit C, nuk ka shikim 10/10 në çdo sy, si dhe nuk plotëson kriteret e tjera
shëndetësore të përcaktuara në Procedurën Standarde për Pranim në Akademinë e Sigurisë.

g) Nuk gëzon besueshmëri për të qenë në radhët e Policisë së Shtetit.
Të gjithë aplikantët, për çdo paqartësi që mund të kenë lidhur me këtë proces, mund të drejtohen pranë strukturave të Burimeve Njerëzore në Drejtoritë Vendore të Policisë ose pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Po ashtu, mund t’i parashtrojnë pyetjet apo shqetësimet e tyre dhe me e-mail në adresën: [email protected]

* Tiranapost.al.