Aktualitet

Applications are open for 300 places in the basic police school, for "General Patrol"

Applications are open for 300 places in the basic police school, for

Applications open tomorrow for 300 places in the Police Basic School for 'General Patrol'.

Applications will be open until 30.12.2022. The documentation must be submitted to the local Police Department, where the applicant has permanent residence.

APPLICATION CRITERIA

The criteria, which must be met by the applicant, to follow the studies in the basic school of the Police, for "General Patrol", are:

- To be an Albanian citizen;

- Be no more than 30 years old;

- Be at least 170 cm tall for men and not less than 160 cm tall for women;

- Not to be excluded from the State Police, other national security structures or to have left the civil service;

- To have full ability to act;

- To be in good health and physically able to perform the task and not have visible marks (tattoo) that are not covered by the Police summer uniform;

- To have finished secondary education;

- Not to be convicted by a final court decision, for committing a crime or an intentional criminal misdemeanor;

- To have evidence of the ability to drive a vehicle, type "B";

- Be equipped with a certificate of reliability.

APPLICATION DOCUMENTATION

Applicants must submit the following documentation for application to the Police:

- The motivated request, in which the reasons why the applicant wants to become part of the State Police are expressed;

- Formularin e aplikimit dhe autorizimin për sigurimin e dokumentacionit;

- Fotokopje të kartës së identitetit;

- Dokument zyrtar që vërteton përfundimin e arsimit të mesëm;

- Fotokopje të dëshmisë së aftësisë së drejtimit të automjetit, të tipit “B”;

- Vërtetim nga gjykata;

- Vërtetim nga prokuroria;

- Fotokopje të librezës së punës, për ata që janë në marrëdhënie pune ose i kanë shkëputur marrëdhëniet e punës;

- Vërtetim që ndjek arsimin e lartë (për ata që vazhdojnë arsimit e lartë);

- Dokument i lëshuar nga institucionet shëndetësore, që vërteton se aplikanti nuk është përdorues i lëndëve narkotike;

- Mandat-pagesa e tarifës së aplikimit.

Kontrolli mjekësor dhe analiza që vërteton se nuk je përdorues i lëndëve narkotike janë procedura që kryhen në fazën e kontrollit shëndetësor.

Dëshmia e penalitetit dhe certifikata familjare nxirren nga vetë strukturat policore ku kryhet aplikimi.

SHQYRTIMI I DOKUMENTACIONIT DHE PROCESI I ANKIMIMIT

Afati i shqyrtimit dhe i verifikimit të dokumentacionit është 10 ditë pune nga mbyllja e afatit të aplikimeve.

Aplikanti që nuk plotëson kriteret dhe nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar brenda afatit të aplikimit, skualifikohet dhe njoftohet me shkrim nga strukturat e Burimeve Njerëzore.

Aplikanti ka të drejtën e ankimimit tek Drejtoria Vendore e Policisë, brenda 2 ditëve nga data e njoftimit të përgjigjes. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë shqyrton ankimimin dhe kthen përgjigje brenda 5 ditëve nga data e marrjes së ankesës.

FAZAT E KONKURRIMIT

Aplikanti që kualifikohet për të vazhduar më tej procesin e konkurrimit, në Akademinë e Sigurisë, i nënshtrohet fazave të mëposhtme:

– Testimi me shkrim;

– Testimi i aftësive fizike;

– Intervista me gojë, ushtrime vlerësuese dhe testim i aftësive të të shkruarit;

– Testimi psikologjik;

– Kontrolli shëndetësor;

– Marrja e shenjave të gishtave;

– Verifikimi përfundimtar i aplikantit.

Secili aplikant, për çdo paqartësi që mund të ketë lidhur me këtë proces, mund të drejtohet pranë strukturave të Burimeve Njerëzore të Drejtorisë Vendore të Policisë ose pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.

Po ashtu, mund t’i parashtrojnë pyetjet apo shqetësimet e tyre, me e-mail, në adresën:

[email protected]

The State Police is interested in having as many applications as possible and in this context invites all young men and women to apply, guaranteeing a transparent and impartial competition process, according to the principles of equal opportunities, non-discrimination and meritocracy.