Rajoni

A better region starts with the youth

A better region starts with the youth

Nowadays, as globalization consolidates day by day, the exchange of innovative ideas and bridges of cooperation between young people has become a necessary trend for economic, political, social and cultural development. This development has been made possible thanks to the establishment and existence of international organizations which work with the mission to strengthen the role of young people and cooperation between different actors. Such is the Regional Office of Youth Cooperation, known as RYCO.

Founded by six Western Balkan countries, RYCO aims to support and promote the brilliant ideas of young people, fostering cooperation and dialogue in the region, by supporting and funding projects that young people and organizations working with them propose and develop . RYCO programs focus on creating new opportunities for young people in the region, so that they can be involved and active in initiatives and processes aimed at reconciliation and development of the region in various aspects of social, educational, cultural life. and sports. RYCO is a lobbyist and advocate of reforms that improve the lives of young people in the Western Balkans. For more, RYCO is in support of policies that facilitate and empower the youth rock in the region by enabling you to travel and youth exchange throughout the region. In fulfilling its purpose and mission, RYCO acts in accordance with the implementation of human rights, human dignity and the building of lasting peace based on mutual respect, tolerance, understanding and trust.

The first idea for the creation of RYCO was proposed at the first Western Balkans (WB) Summit, part of the Berlin Process, held in Berlin in 2014. From this beginning onwards, each summit held marked a milestone. new in the development and strengthening of the organization. At the PB Summit, held in Vienna in 2015, the incumbent Prime Ministers of the PB signed the agreement for the establishment of the working group that would compile the basic documents of the functioning of the organization (such as the Statute, budget, activities, etc.). Further, at the BP Summit, held in Paris in 2016, the Agreement on the Establishment of RYCO was signed between the incumbent Prime Ministers of BP. The agreement was then ratified by the six parliaments of the WB countries (in Albania the agreement was ratified by law 118-2016). The organization became operational in August 2017.

1. The first call for project proposals in 2017

In this call, which was answered by 421 applications from all over the region, RYCO has allocated 900,000 Euros. Each submitted application constitutes a collaboration between at least two BP countries (between civil society organizations, high schools, cultural or sports institutions, etc.). This means that these 421 applications are translated into over 1300 organizations / high schools which have networked and collaborated to bring a project proposal to RYCO. This number is very significant to understand the desire in the region to increase cooperation between different actors working with and for young people. Out of 421 applications, 53 of them were from Albania. In the first call there were only applications brought by Civil Society Organizations (CSOs). From these applications, due to the allocated fund, RYCO supported 33 regional projects, focused on the areas of dialogue and intercultural learning, youth participation in decision-making, youth social inclusion, coping with the past, etc. Out of 33 projects, 5 of them had the main applicant organizations from Albania. Meanwhile, 10 CSOs and 2 vocational schools participated which were partners. Four of the projects supported by Albania have worked under the objective of active participation and social inclusion of young people and one of them is focused on the field of learning and intercultural dialogue. Specifically, these projects have worked in the field of social entrepreneurship, youth involvement in decision-making through the use of the latest digital methods, advocacy and lobbying at the local level,

2. Thirrja e dytë për projekt-propozime në 2018

Në Dhjetor 2018, RYCO hapi thirrjen e dytë për projekt-propozime, ku alokoj një buxhet prej 1 milion Euro. Kjo thirrje financohet nga RYCO dhe nga United Nations Peace Building Fund (UNPBF). Në këtë thirrje u dorëuzuan 300 aplikime, të cilat përkthehen në mbi 850 aktore të rrjetëzuar në kuadër të saj. Nga këto aplikime 44 ishin nga Shqipëria (nënkuptojmë këtu që origjina e aplikantit është Shqipëria) dhe 89 orgaizata/shkolla nga Shqipëria të cilat kanë aplikuar si partnere. Duke marrë në konsideratë numrin e aplikantëve dhe partnerëve në raport me popullsinë e vendit, Shqipëria pati nje rritje nga thirrja e parë për projekt-propozime, duke arritur gati një balance dhe përfshirje perfekte.

Në këtë thirrje të dytë RYCO mbështet 33 projekte. Këto projekte përkthehen në rreth 140 organizata dhe shkolla të cilat do të implementojnë projekte rinore në partneritet. Nga keto projekte, 7 prej tyre janë të drejtuara nga organizata në Shqipëri. Ndryshe nga thirrja e parë, në thirrjen e dytë Shqipëria ka pasur më shumë bashkëpunime me organziata dhe shkolla nga Maqedonia e Veriut. Projektetet e mbështetura nga Shqipëria në këtë thirrje implementuan projekte në fushat si më poshtë: – Mësimi dhe Dialogu Ndërkulturor (3 projekte) – Përballja me të shkuarën (2 projekte) – Rritje kapacitetesh (1 projekt) – Pjesëmarrja e të rinjve në jetën sociale, ekonomike dhe politike (1 projekt)

3. Thirrja e tretë për projekt-propozime në 2019

Në fund Gushti 2019, RYCO hapi thirrjen e tretë për projekt-propozime dedikuar vetëm për shkollat e mesme publike në rajon. Kjo thirrrje mbështetet nga Ministria e Jashtme Federale Gjermane me nje buxhet prej 350 mijë Euro. RYCO është ndër të paktat organizata që mundësojnë skema grantimi për shkollat e mesme në rajon. RYCO beson se pajtimi i rajonit nuk mund të bëhet pa kontributin e shkollave të mesme, stafit dhe nxënësve të tyre.
Kjo thirrje u mbyll në 15 Tetor, dhe tërhoqi 100 aplikime (ku aplikanti kryesor është një shkollë e mesme). Nga këto aplikime, 26 prej tyre ishin nga Shqipëria. Për shkak të promovimit të vazhdueshëm që zyra lokale e RYCO-s ka zhvilluar në Shqipëri, Shqipëria arriti të renditet e dyta pas Serbisë në numër aplikimesh.
Në këtë thirrje RYCO mbështeti 20 projekte ku 3 prej tyre drejtohen nga organizata nga Shqipëria. Mes tyre, 6 OSHC/shkolla të mesme janë partnere.

4.Thirrja e katërt për projekt-propozime në 2020

Në kuadër të projektit të mbështetur nga Komisioni Evropian dhë të implementuar nga RYCO, u hap thirrja e katërt për projekt propozime, në Shtator 2020. Në këtë thirrje u mblodhën 129 applikime, që përkthehen në gati 400 organizata dhe shkolla të rrjetëzuara me qëllim bashkëpunimi dhe implementim projektesh të përbashkëta. Nga këto aplikime, 30 prej tyre janë nga Shqipëria. Përzgjedhja finale e projekt-propozimeve ende nuk ka perfunduar. Nga kjo thirrje pritet të mbështeten rreth 15 projekte.

5. Rritje kapacitetesh

Me qëllim rritjen e vazhdueshme të kapaciteteve të aktorëve që implementojnë ose duan të implementojnë projektet e RYCO-s, RYCO ka organizuar disa trajnime në nivel te palëve kontraktuese dhe rajonale. Për të gjithë projektet e mbështetura gjatë thirrjes së parë dhe të dytë për projekt-propozime, RYCO ka zhvilluar dy trajnime rajonale me fituesit e projekteve të fokusuar në fushat e mësimit dhe dialogut ndërkulturor, pjesëmarrjes së të rinvje në vendimmarrje, shkembimeve rinore etj.
Ndërkohë, RYCO ka zhvilluar dhe zhvillon dhe trajnime në shumicën e vendeve anëtare me OSHC dhe shkolla të mesme që nuk kanë shumë ekperiencë në fushën e menaxhimit të projekteve (3 në Serbi, 4 në Mal të Zi, 4 në Maqedoninë e Veriut, 1 nëKosovë dhe 1 në Shqipëri). Për më tepër, në Tetor 2018, Zyra Lokale e RYCO-s në Shqipëri, me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri , organizuan një trjanim për 20 mësues nga 20 shkolla të ndryshme në të gjithë Shqipërinë, me qëllim për të rritur kapacitetin e tyre në fushën e shkrimit dhe menaxhimit të projekteve si edhe dhe mësimit dhe dialogut ndërkulturor.

6. Projekte të tjera

Deri më tani RYCO ka fituar mbështetjen e UNPBF, Ministrisë së Jashtme Norvegjeze, Komisionit Evropian, Agjensisë së Zhvillimit në Francë, GIZ, Ministrisë së Jashtme Gjermane, OSBE-së, etj. Me Ministrinë e Jashtme Norvegjeze, RYCO ka filluar implementimin e një projekti rajonal që ka për qëllim ngritjen e një Skeme Rajonale të Vullnetarëve, duke mbështetur financiarisht organizata në pritjen dhe dërgimin e vullnetarëve brenda Ballkanit Perëndimor.

Through cooperation with the Development Agency in France, RYCO will be able to support projects in the field of social entrepreneurship among BP youth. RYCO has developed for two years in a row and an intercultural exchange in cooperation with the Japanese Ministry of Foreign Affairs. Through this project RYCO has enabled 17 young people from the region to visit and get to know Japan in 2018, and another 15 young people became part of this program in November 2019. In both of these calls RYCO has received over 3000 applications from i the whole region. To date, RYCO has managed to support the exchange of more than 5,000 young people, aged 15-30 within the Western Balkans, and has supported over 2800 collaborations and partnerships in the region.

* Lexo.al